ReadyPlanet.com
dot dot
ความเป็นมา

  ประวัติความเป็นมา

 

สืบเนื่องจาก ปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการอย่างทั่วถึง กอร์ปกับ ฯพณฯ กัญจนา ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับให้บริการกับเด็กพิการทุกประเภท

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งต่อพัฒนาศักยภาพเบื้องต้นให้กับผู้พิการ เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประสานการจัดการเรียนร่วม ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร   เป็นศูนย์วิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
จัดให้บริการสำหรับผู้พิการทุกประเภทในพื้นที่เขตการศึกษา 5 ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และสุพรรณบุรี

 

ในปี 2542 ศูนย์ ฯ ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านโพธิ์เขียว จำนวน 13 ไร่ 3 งาน 
โดยทางศูนย์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์ จากนายสมยศ บุราณสาร กำนันตำบลทับตีเหล็ก นายสมภพ ดิษฐวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์เขียว และราษฎรชาวบ้านโพธิ์เขียว โดยมีนายประหยัด ทรงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี
 เป็นผู้ประสานงานและติดตามเรื่องการขอใช้ที่ดิน จนที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีได้ และ
ในขณะเดียวกันปี 2542 ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี ใช้อาคารเรียนเป็นที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว และเริ่มดำเนินงานด้านการช่วยเหลือด้านการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง และเด็กพิการในเขตพื้นทีจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

การให้บริการในปัจจุบัน

 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งต่อ พัฒนาศักยภาพเด็กพิการที่มีความบกพร่องทุกประเภท ตามแนวทาง(หลักสูตร)การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องประสานการจัดการเรียนร่วม เป็นศูนย์วิชาการและสารสนเทศ 
จัดบริการ  สื่อ 
และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และบริการช่วยเหลือด้านอื่นๆ
แก่เด็กพิการ ทั้ง 9 ประเภท โดยจัดรูปแบบการให้บริการ ดังนี้
          1. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมภายในศูนย์
ทั้งประจำและไป-กลับ ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ
มารับบริการที่ศูนย์ ฯ เฉลี่ยวันละประมาณ
40-50 คน
          2. ให้บริการที่บ้าน ออกให้บริการได้วันละ 8 -10 ครอบครัว
          3. ให้บริการในโรงเรียนเรียนร่วม
          4. ให้บริการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

 

 

ที่ตั้ง                          85 หมู่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง
                                 จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์                    035-454-082-3    โทรสาร 035-454-083
จำนวนพื้นที่              13 ไร่ 3 งาน

โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
                                ทิศเหนือ             ติดกับโรงเรียนสุพรรณบุรี
                                                            ปัญญานุกูล        
                               ทิศใต้                   ติดกับพื้นที่ของชุมชน                            
                                ทิศตะวันออก     ติดกับพื้นที่ของชุมชน                            
                               ทิศตะวันตก         ติดกับถนนของกรมทางหลวง           
หมายเลขโทรศัพท์
      0 3545 4082-3                   
หมายเลขโทรสาร                0 3545 4082-3                   
เว็บไซต์    
               
www.specialed5.org/                  
อีเมลล์                       special_ed5@outlook.com

 

 bulletหน่วยบริการ
bulletหน่วยบริการอู่ทอง
bulletหน่วยบริการสองพี่น้อง
bulletหน่วยบริการด่านช้าง
bulletหน่วยบริการหนองหญ้าไซ
dot
รูปแบบการให้บริการ
dot
bulletระดับห้องระยะแรกเริ่ม แรกเกิด - 2 ปี 8 เดือน
bulletระดับเด็กเล็ก 2 ปี 9 เดือน - 5 ปี
bulletระดับห้องเตรียมความพร้อม 5 ปี - 8 ปี
bulletระดับห้องพร้อมเรียนรู้ 9 - 12 ปี
bulletระดับห้องสู่โลกกว้าง 13 ปีขึ้นไป
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
dot
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
dot
bulletแบบคัดกรองของกระทรวง
bulletคป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
bulletใบสมัครหน่วยบริการ
bulletใบสมัครเป็นผู้ให้บริการ
dot
นานาสาระ
dot
bulletความบกพร่องทางการเห็น
bulletความบกพร่องทางการได้ยิน
bulletความบกพร่องทางสติปัญญา
bulletความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
bulletความบกพร่องทางการพูดและภาษา
bulletความบกพร่องทางการเรียนรู้
bulletความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
bulletบุคคลออทิสติก
bulletพิการซ้อน
dot
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
dot
bulletกายภาพบำบัด
bulletกิจกรรมบำบัด
bulletพลศึกษา
bulletกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bulletศิลปะเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletดนตรีเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletการฝึกพูดโดยครู
dot
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
dot
bulletส่วนกลาง
bulletเขตการศึกษา 1
bulletเขตการศึกษา 2
bulletเขตการศึกษา 3
bulletเขตการศึกษา 4
bulletเขตการศึกษา 6
bulletเขตการศึกษา 7
bulletเขตการศึกษา 8
bulletเขตการศึกษา 9
bulletเขตการศึกษา 10
bulletเขตการศึกษา 11
bulletเขตการศึกษา 12
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คุรุสภา
dot
ปฎิทินกิจกรรม
dot
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในการมารับบริการ