ReadyPlanet.com
dot dot
ความบกพร่องทางการได้ยิน

        ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

                    บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  หมายถึง      บุคคลที่บกพร่องหรือสูญเสียทางการ
    ได้ยินเป็นเหตุให้การรับฟังเสียงต่างๆ ได้ ไม่ชัดเจน ตั้งแต่ระดับรุนแรงถึงระดับน้อย  อาจแบ่งได้
    เป็น  2   ประเภท คือ เด็กหูหนวก และเด็กหูตึง 
                 -  เด็กหูหนวก หมายถึง เด็กที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจ หรือใช้ภาษาพูดได้ 
    หากไม่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ และถ้าวัดระดับการได้ยินที่ 500 - 2000  จะมีการพูดตอบสนอง
   ของหูข้างที่ดีกว่าต่อเสียงบริสุทธิ์ตั้งแต่ 91 dB ขึ้นไป
                 
เด็กหูตึง หมายถึง  เด็กที่สูญเสียการได้ยินจนไม่สามารถเข้าใจคำพูดและการสนทนา     ซึ่ง
    จำแนกตามเกณฑ์การพิจารณา อัตราการของหูของสมาคมโสต ศอ นาสิก  แพทย์แห่งประเทศไทย
   โดยใช้ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ความถี่ 500, 1000 และ 2000 ในหูข้างที่ดีกว่า เด็กหูตึงอาจแบ่งตามระดับ
    การได้ยินได้ 4 กลุ่ม คือ

                                     1. เด็กหูตึงระดับที่ 1 มีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง 26 - 40 dB
                                     2. เด็กหูตึงระดับที่ 2 มีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง 41 - 55 dB
                                     3. เด็กหูตึงระดับที่ 3 มีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง 56 - 70 dB
                                     4. เด็กหูตึงระดับที่ 4 มีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง 71 - 90 dB    
              
                 
                  
 เด็กหูตึงระดับที่ 2 ( 41-55 dB ) ตึงปานกลาง จะมีปัญหาในการฟังเสียงพูดคุยที่ดังในระดับ                    เด็กหูตึงระดับที่ 1 ( 26-40 dB )  ตึงเล็กน้อย   จะมีปัญหาในการรับฟังเสียงเบา ๆ    เช่น 
    เสียงกระซิบหรือเสียงจากที่ไกลๆ  เด็กกลุ่มนี้สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติในห้องเรียนธรรมดาได้
    หากมีที่นั่งเรียนที่สามารถมองเห็นครูและเพื่อนได้ดี       หากมีเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมก็จะเป็น
    ประโยชน์มาก

    ปกติที่มีระยะห่าง 3 - 5 ฟุต   และไม่เห็นหน้าผู้พูด      ดังนั้นเมื่อพูดคุยด้วยเสียงธรรมดาก็จะไม่ได้ยิน
    หรือได้ยินไม่ชัดจับใจความไม่ได้      นอกจากนี้มีปัญหาในการพูดเล็กน้อย เช่นพูดไม่ชัด ออกเสียง
    เพี้ยนพูดเสียงเบาหรือเสียงผิดปกติ

                 เด็กหูตึงระดับที่ 3 ( 56-70 dB ) ตึงมาก   มีปัญหาในการรับฟังและเข้าใจคำพูดเมื่อพูดคุยกัน
     ด้วยเสียงดังเต็มที่  ก็ยังไม่ได้ยินมีปัญหาในการรับฟังเสียงหลายเสียงพร้อมกัน  เช่น  เสียงในห้อง
     ประชุม มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดช้ากว่าเด็กปกติ  พูดไม่ชัด  เสียงเพี้ยนบางคนไม่พูด

                 เด็กหูตึงระดับที่ 4 ( 71 - 90 dB ) ตึงรุนแรง   เป็นกลุ่มเด็กหูตึงระดับรุนแรง   จึงมีปัญหาใน
    การรับฟังเสียงและการเข้าใจคำพูดอย่างมาก           เด็กจะสามารถได้ยินเฉพาะเสียงที่ดังใกล้หูใน
    ระยะทาง 1 ฟุต ต้องตะโกนหรือใช้เครื่องขยายเสียง จึงจะได้ยินเด็กกลุ่มนี้แม้จะใช้เครื่องช่วยฟังก็
    มีปัญหาในการแยกเสียง    อาจแยกเสียงสระได้   แต่แยกเสียงพยัญชนะได้ยากมักพูดไม่ชัด และมี
    ความผิดปกติ บางคนไม่พูด 
                    เด็กหูตึงที่พบในโรงเรียนปกติ       โดยที่ทางโรงเรียนรับเข้าไปโดยไม่ทราบปัญหานั้น
   มักเป็นเด็กหูตึงในระดับที่ 1 หรืออย่างมากก็ระดับที่ 2 สำหรับเด็กหูตึงในระดับที่ 3 และระดับที่ 4
   นั้น  มีไม่มากนักในระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ยกเว้นในกรณีที่หูตึงภายหลัง  คือ สูญเสีย
   การได้ยินขณะอยู่ในโรงเรียน สำหรับในระดับปฐมวัยนั้น โอกาสที่จะพบนั้นเป็นไปได้ทั้ง 4 กลุ่ม

                   ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตได้
                          1.   ไม่มีปฏิกิริยาต่อเสียงดัง เสียงพูด หรือเสียงดนตรี 
                          2.   มักพูดด้วยเสียงต่ำ ระดับเดียวกันตลอด 
                          3.   มักพูดเสียงเบา หรือดังเกินความจำเป็น
                          4.   พูดไม่ชัด 
                          5.   เวลาฟังมักจะมองปาก หรือจ้องหน้าผู้พูดตลอดเวลา 
                          6.   มีประวัติเป็นโรคหูน้ำหนวกเรื้อรัง 
                          7.   ให้ความสนใจต่อการสั่นสะเทือน 
                          8.   พูดตาม หรือเลียนแบบเสียงพูดไม่ได้ 
                          9.   ไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียก หากมองไม่เห็นผู้พูดbulletหน่วยบริการ
bulletหน่วยบริการอู่ทอง
bulletหน่วยบริการสองพี่น้อง
bulletหน่วยบริการด่านช้าง
bulletหน่วยบริการหนองหญ้าไซ
dot
รูปแบบการให้บริการ
dot
bulletระดับห้องระยะแรกเริ่ม แรกเกิด - 2 ปี 8 เดือน
bulletระดับเด็กเล็ก 2 ปี 9 เดือน - 5 ปี
bulletระดับห้องเตรียมความพร้อม 5 ปี - 8 ปี
bulletระดับห้องพร้อมเรียนรู้ 9 - 12 ปี
bulletระดับห้องสู่โลกกว้าง 13 ปีขึ้นไป
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
dot
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
dot
bulletแบบคัดกรองของกระทรวง
bulletคป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
bulletใบสมัครหน่วยบริการ
bulletใบสมัครเป็นผู้ให้บริการ
dot
นานาสาระ
dot
bulletความบกพร่องทางการเห็น
bulletความบกพร่องทางการได้ยิน
bulletความบกพร่องทางสติปัญญา
bulletความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
bulletความบกพร่องทางการพูดและภาษา
bulletความบกพร่องทางการเรียนรู้
bulletความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
bulletบุคคลออทิสติก
bulletพิการซ้อน
dot
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
dot
bulletกายภาพบำบัด
bulletกิจกรรมบำบัด
bulletพลศึกษา
bulletกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bulletศิลปะเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletดนตรีเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletการฝึกพูดโดยครู
dot
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
dot
bulletส่วนกลาง
bulletเขตการศึกษา 1
bulletเขตการศึกษา 2
bulletเขตการศึกษา 3
bulletเขตการศึกษา 4
bulletเขตการศึกษา 6
bulletเขตการศึกษา 7
bulletเขตการศึกษา 8
bulletเขตการศึกษา 9
bulletเขตการศึกษา 10
bulletเขตการศึกษา 11
bulletเขตการศึกษา 12
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คุรุสภา
dot
ปฎิทินกิจกรรม
dot
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในการมารับบริการ