ReadyPlanet.com
dot dot
ความบกพร่องทางสติปัญญา

เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา


           
         บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยทั่วไปแล้วจะใช้ที่คะแนนจากแบบทดสอบ                   

คำจำกัดความ

     ทางเชาว์ปัญญา (IQ TEST) เป็นตัวบ่งชี้        บุคคลโดยทั่ว ๆ ไปจะมีระดับเชาว์ปัญญา (IQ)  อยู่ 
     ระหว่าง  90-109    หรือ 90-110      หากมีระดับเชาว์ปัญญา (IQ) สูงกว่า 110 ขึ้นไป  จัดว่าเป็น 
    จัดว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างฉลาด (bright) ไปจนถึงฉลาดมาก (very Superior)       และถ้ามีระดับ
    เชาว์ปัญญา (IQ) ต่ำกว่า 90  ลงมา   ถือว่าเป็นบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา     แต่อย่างไรก็ตาม
    การใช้ระดับเชาว์ปัญญาก็อาจจะไม่เพียงพอ               ต้องพิจารณาระดับความสามารถด้านอื่นๆ 
    ประกอบด้วย
                   ดังนั้น  ในทางด้านการศึกษาจึงให้ความหมายของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
     ว่าหมายถึง    คนที่พัฒนาการช้ากว่าคนทั่วไป        เมื่อวัดระดับเชาว์ปัญญาโดยใช้แบบทดสอบ
     มาตรฐาน    แล้วมีระดับเชาว์ปัญญาต่ำกว่าคนทั่วไป       และความสามารถในการปรับเปลี่ยน
     พฤติกรรมต่ำกว่าเกณฑ์ทั่วไปอย่างน้อย 2 ทักษะหรือมากกว่า      ทักษะดังกล่าประกอบด้วย

                   -  ทักษะการสื่อความหมาย                   -  ทักษะทางสังคม
                   -   ทักษะการใช้สาธารณสมบัติ            -   ทักษะในการเรียนวิชาการเพื่อชีวิตประจำวัน 
                   -   การดำรงชีวิตในบ้าน                        -   การดูแลตนเอง
                   -   การควบคุมตนเอง                             -   สุขอนามัย และความปลอดภัย 
                   -   การใช้เวลาว่าง                                   -  การทำงาน

     ลักษณะอาการและความรุนแรง
                  ซึ่งลักษณะความบกพร่องทางสติปัญญานี้ สามารถพบได้ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุก่อน 18 ปี 
     และอาจแบ่งความบกพร่องของสติปัญญาได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้ คือ
               1. บกพร่องระดับน้อย (Mild)   ระดับเชาว์ปัญญา 50 - 70       บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
    สติปัญญา  จะอยู่ในกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 85)   เด็กในกลุ่มนี้บางคนก็พอเรียนได้
    เรียกว่า  “ กลุ่มเรียนได้ : EMR ” ( Educable Mentally Retarded ) คือกลุ่มที่มีความสามารถเรียน
    ได้จนถึงชั้นประถมปีที่ 6      เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จะมีความสามรถปรับตัวได้เทียบเท่ากับเด็กวัยรุ่น 
    เด็กกลุ่มนี้ยังต้องการคำชี้แนะและการช่วยเหลือเพราะมักไม่รู้จักแยกแยะเหตุผลและมอง  ไม่เห็น
    ผลของการกระทำของตัวเอง หากเด็กกลุ่มนี้ได้รับการศึกษาพิเศษที่เหมาะสมแล้ว      ก็จะสามารถ
    เรียนรู้และสามารถประกอบอาชีพได้ในระดับหนึ่ง
                 
2. บกพร่องระดับปานกลาง (Moderate)  ระดับเชาว์ปัญญา 35 - 55  เชื่อว่าบุคคลที่มีความ
   บกพร่องทางสติปัญญาจะอยู่ในกลุ่มนี้ประมาณร้อยละ 10 บางครั้งก็เรียกว่า “ กลุ่มฝึกได้ : TMR” 
   (Trainable Metally Retarded)  มีความสามรถพอฝึกอบรมได้และเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นง่ายๆ  ได้
    คือ  เรียนได้ระดับประถมศึกษาปีที่ 2      เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่มักจะแสดงอาการเงอะๆ  งะๆ     การ 
    ประสานสัมพันธ์ของอวัยวะการเคลื่อนไหว  และประสาทสัมผัสไม่ค่อยดีนัก        ควรได้รับการ
    ศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ 
                 บกพร่องระดับรุนแรง (Severe)   ระดับเชาว์ปัญญาประมาณ 20 - 40   เชื่อว่าบุคคลที่มี
ี    ความบกพร่องทางสติปัญญา  จะอยู่ในกลุ่มนี้ประมาณร้อยละ 4 บางครั้งเรียกว่า  “ กลุ่มต้องพึ่งพิง ”
   ไม่สามารถเรียนได้     ส่วนใหญ่จะพบความพิการบกพร่องทางการเคลื่อนไหว   การพูดและภาษา 
   ร่วมอยู่ด้วย          อาจจะฝึกหัดการช่วยเหลือตนเองในกิจกรรมประจำวันเบื้องต้นง่ายๆ  ได้เท่านั้น
   ต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นมาก

               บกพร่องระดับรุนแรงมาก (Profound)   ระดับเชาว์ปัญญาประมาณ 20 - 25 หรือต่ำกว่า 
   20   เชื่อว่าบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจะอยู่ในกลุ่มนี้ประมาณร้อยละ 1   เป็นกลุ่มที่ไม่
   สามารถฝึกทักษะต่างๆ ได้          ส่วนใหญ่มักจะมีรูปร่างผิดปกติ      ต้องพึ่งการดูแลช่วยเหลือทาง
   การแพทย์เท่านั้น

      สาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา
       ส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ (ร้อยละ 30 - 50)    มักเกิดจากหลายสาเหตุ 

เป็นปัจจัยร่วมกัน  ทั้งปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางจิตสังคม    ปัจจัยทางชีวภาพ เป็นสาเหตุ

ได้ตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอด มักพบมีความผิดปกติอื่นร่วมด้วย สาเหตุได้แก่             

                                      -  โรคทางพันธุกรรม
                                      -   การติดเชื้อ
                                      -   การได้รับสารพิษ
                                      -   การขาดออกซิเจน
                                      -   การขาดสารอาหาร
                                      -   การเกิดอุบัติเหตุต่างๆ 

                      ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตได้
                          1.  มีพัฒนาการโดยทั่วไปช้า 
                          2.  มีความสามารถทางการเคลื่อนไหวน้อยกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 
                          3.  อวัยวะบางส่วนมีรูปร่างผิดปกติ 
                          4.  กล้ามเนื้อทำงานประสานกันไม่ดีนัก 
                          5.  เรียนรู้ช้า 
                          6.  มีพัฒนาการทางภาษาช้า ภาษาไม่สมวัย 
                          7.  มีช่วงสมองสั้น
                          8.  ลืมง่าย สับสนง่าย 
                          9.  ชอบลอกเลียนแบบไม่ใช้ความคิดตนเอง 
                          10. ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ต่ำกว่าวัยbulletหน่วยบริการ
bulletหน่วยบริการอู่ทอง
bulletหน่วยบริการสองพี่น้อง
bulletหน่วยบริการด่านช้าง
bulletหน่วยบริการหนองหญ้าไซ
dot
รูปแบบการให้บริการ
dot
bulletระดับห้องระยะแรกเริ่ม แรกเกิด - 2 ปี 8 เดือน
bulletระดับเด็กเล็ก 2 ปี 9 เดือน - 5 ปี
bulletระดับห้องเตรียมความพร้อม 5 ปี - 8 ปี
bulletระดับห้องพร้อมเรียนรู้ 9 - 12 ปี
bulletระดับห้องสู่โลกกว้าง 13 ปีขึ้นไป
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
dot
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
dot
bulletแบบคัดกรองของกระทรวง
bulletคป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
bulletใบสมัครหน่วยบริการ
bulletใบสมัครเป็นผู้ให้บริการ
dot
นานาสาระ
dot
bulletความบกพร่องทางการเห็น
bulletความบกพร่องทางการได้ยิน
bulletความบกพร่องทางสติปัญญา
bulletความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
bulletความบกพร่องทางการพูดและภาษา
bulletความบกพร่องทางการเรียนรู้
bulletความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
bulletบุคคลออทิสติก
bulletพิการซ้อน
dot
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
dot
bulletกายภาพบำบัด
bulletกิจกรรมบำบัด
bulletพลศึกษา
bulletกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bulletศิลปะเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletดนตรีเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletการฝึกพูดโดยครู
dot
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
dot
bulletส่วนกลาง
bulletเขตการศึกษา 1
bulletเขตการศึกษา 2
bulletเขตการศึกษา 3
bulletเขตการศึกษา 4
bulletเขตการศึกษา 6
bulletเขตการศึกษา 7
bulletเขตการศึกษา 8
bulletเขตการศึกษา 9
bulletเขตการศึกษา 10
bulletเขตการศึกษา 11
bulletเขตการศึกษา 12
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คุรุสภา
dot
ปฎิทินกิจกรรม
dot
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในการมารับบริการ