ReadyPlanet.com
dot dot
ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ

  บุคคลบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ

                   ความหมาย    
       บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือสุขภาพ   หมายถึง    บุคคลที่มีอวัยวะ
   ไม่สมส่วน  อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป      กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ
   เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรงมีความพิการของระบบประสาท  มีความลำบากในการเคลื่อนไหว   ซึ่ง
   อุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ


                    สาเหตุของความบกพร่องทางร่างกาย หรือสุขภาพ

                     สาเหตุที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพมีได้ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด
  ขณะคลอด และเกิดขึ้นในภายหลัง  ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพตั้งแต่แรกเกิด  มักมี
  สาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้
                  1. ระหว่างมารดาตั้งครรภ์    เป็นช่วงที่ทารกในครรภ์กำลังมีการพัฒนาโครงสร้างของ
  ร่างกาย และอวัยวะต่างๆ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือช่วง  3  เดือนแรก    ถ้ามีความผิดปกติของการ
  ตั้งครรภ์ระยะนี้     อาจทำให้ทารกที่คลอดออกมามีความพิการได้       ตัวอย่างได้แก่มารดาเป็น
  หัดเยอรมัน  หรือมีประวัติการใช้ยา  หรือรักษาด้วยยา สูบบุหรี่  หรือติดเหล้า   มารดาเป็นโรค
  เบาหวาน  มารดาได้รับบาดเจ็บหรือการกระทบกระแทกที่หน้าท้อง  มารดาได้รับแสงกัมมันต-
  รังสีหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อการเติบโตของเด็ก  หรือภาวะทุโภชนาการ     ทำให้ขาดสาร
  อาหาร
                  2. โรคทางพันธุกรรม  มีการถ่ายทอดความผิดปกติทางสายเลือด  เด็กในครรภ์อาจดิ้น
  ไม่แรง หรือไม่ดิ้น  เนื่องจากมีความผิดปกติทางร่างกาย    เช่น   มีภาวะโรคไขสันหลังฝ่อ  หรือ
   หรือเป็นโรคข้อติดยึด   หรือเป็นอัมพาตของขาเนื่องจากมีความผิดปกติของการสร้างกระดูก
   หลังที่มาห่อหุ้มไขสันหลังในระดับสูง      เด็กอาจเป็นโรคกระดูกอ่อนหักง่าย  หรือโรคกล้าม
  เนื้อพิการ 
                 3. ความผิดปกติระหว่างคลอดหรือหลังคลอด    ภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอด    เช่น
  คลอดยาก  คลอดโดยการใช้เครื่องมือ  หรือผ่าตัดคลอด  คลอดท่าก้น  คลอดก่อนกำหนด หรือ
  คลอดหลังกำหนด  เด็กมีปัญหาเรื่องการหายใจหลังคลอดหรืออาจมีเลือดออกในสมองทำให้มี
  ความผิดปกติของสมอง     เด็กอาจแสดงอาการหายใจลำบาก     ตัวอ่อนปวกเปียก   ไม่กลืนนม 
  อาการชัก  หรือซึม  เด็กที่คลอดก่อนกำหนด  หรือมีนํ้าหนักตัวน้อยเป็นสาเหตุของสมองพิการ
  ชนิดเกร็งได้  (Cerebral palsy)   ส่วนเด็กที่มีนํ้าหนักตัวมาก    อาจได้รับอันตรายระหว่างคลอด
  ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อสมอง  และไขสันหลัง   หรือกลุ่มเส้นประสาทเบรเคียล       (Brachial 
  Plexus  Injury)  เด็กที่มีอาการตัวเหลือง     หลังคลอดอาจทำให้พิการชนิดเคลื่อนไหวผิดปกติ
                    สาเหตุที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางร่างกาย หรือสุขภาพภายหลัง  ได้แก่  อุบัติเหตุ
  ก่อให้เกิดอันตรายต่อสมอง ไขสันหลัง  และแขนขา  เช่น   อุบัติเหตุจากการจราจร  การตกจาก
  ที่สูง  การถูกทำร้าย  ภาวะถูกไฟไหม้  หรือนํ้าร้อนลวก  ภาวะการอักเสบหรือติดเชื้อของสมอง
  เยื่อหุ้มสมอง ไขสันหลังเนื้องอกของสมองและไขสันหลังหรือกระดูก โรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ 
 โรคเลือด  ทำให้มีเลือดออกในข้อใหญ่ๆ  ก่อให้เกิดความพิการได

                   ลักษณะโรคหรือสภาวะที่ทำให้เกิดความ
                         บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ


                     1. ซีรีบรัล พัลซี (Cerebral Palsy) หรือกลุ่มสมองพิการ  เป็นสภาวะความผิดปกติของ
   ท่าทางและการเคลื่อนไหว     ซึ่งเกิดจากพยาธิสภาพในสมอง   ในช่วงที่สมองกำลังเจริญเติบโต
  ภายใน 8 ปีแรก   แต่ถ้าเด็กมีความพิการทางสมองหลังช่วงอายุนี้  จะไม่เรียกว่า  Cerebral Palsy
  เด็กจะมีความผิดปกติของทางการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อปาก   แก้ม   ลิ้น   ใบหน้า  แขน  ขา
  มีการพัฒนาของปฏิกริยาตอบสนองต่างๆ    ของร่างกายผิดปกติไม่เป็นตามวัย    และมีปฏิกริยา
  ตอบสนอนต่อการกระตุ้น  เอ็นหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ  ทำให้มีกล้ามเนื้อหดสั้น  และดึงให้ข้ออยู่
 ในลักษณะงอหรือผิดรูป  แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้  2 กลุ่ม  คือ
                                 1.1 กลุ่มเกร็ง (Spastic) เด็กมีกล้ามเนื้อเกร็ง  เคลื่อนไหวได้ช้า  ขาอาจมีอาการ
                                     มากกว่าแขน  หรือมีความผิดปกติครึ่งซีก  หรือผิดปกติทั้งตัว  ทำให้ควบคุม
                                     กล้ามเนื้อ คอ ลำตัว และแขน ขาไม่ได้
                                 1.2  กลุ่มเคลื่อนไหวผิดปกติ (Dystonia) เด็กไม่สามารถควบคุมให้อยู่นิ่งๆ ได้
                                     จะมีการแสดงสีหน้า  คอบิด  แขนงอ  หรือเหยียดเปะปะ  ทั้งพูดลำบาก กลืน
                                     ลำบาก  อาจมีการกระตุกอย่างรวดเร็ว  คล้ายอาการขว้างลูกบอล

                       เด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) มักมีปัญหาทางสายตา  หรือการได้ยินร่วมด้วย และ
  อาจมีปัญหาในการสื่อความหมาย   เด็กจำนวนหนึ่งอาจมีระดับสติปัญญาตํ่า

                        2. กลุ่มที่มีความผิดปกติที่ไขสันหลัง 
                                    กลุ่มแรก  ได้แก่   กลุ่มที่มีความผิดปกติระหว่าง   การพัฒนาร่างกายในครรภ์
                              กระดูกสันหลังที่ห่อหุ้มไขสันหลังไม่เชื่อมติดกัน   ทำให้มีการดึงรั้งของประสาท
                             ไขสันหลัง  บางครั้งมีนํ้าในสมองเพิ่มด้วย  เด็กจะมีอาการขาอ่อนแรง ไม่มีความ
                             รู้สึก  และควบคุมการขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ได้
                                    กลุ่มที่ 2 เกิดภายหลังจากอุบัติเหตุต่อกระดูกสันหลัง และไขสันหลัง  ได้แก่
                          
   อุบัติเหตุทางรถยนต์  ถูกยิง  ถูกแทง  ตกจากที่สูง  หรือการติดเชื้อในไขสันหลัง
                             หรือการติดเชื้อในไขสันหลัง   ความรุนแรงขึ้นอยู่กับระดับที่ได้รับบาดเจ็บ  ถ้า
                             เกิดในระดับที่สูงมาก    ก็จะมีอาการอัมพาตของแขน และลำตัวร่วมด้วย  การที่
                             กล้ามเนื้อลำตัวอ่อนแรง ก็จะทำให้กระดูกสันหลังคด และกล้ามเนื้อที่เป็นอัมพาต
                             มักมีอาการเกร็ง กระตุก  เด็กทั้ง 2 กลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ และ
                              การสูญเสียหน้าที่การทำงานของไต ทำให้ไตวายได้
                        3. กลุ่มแขนขาขาด  อาจเป็นแต่กำเนิด หรือจากอุบัติเหตุ หรือเป็นมะเร็งของกระดูก
  ทำให้สูญเสียแขนขาภายหลัง
                        4. โรคโปลิโอ  เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโปลิโอที่ไขสันหลังทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง
  เป็นอัมพาต    โดยประสาทรับความรู้สึกยังเป็นปกติ   อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง   เกิดขึ้นกระจัด
  กระจายไม่เป็นเฉพาะแขนขาข้างใดข้างหนึ่ง  อาจมีกล้ามเนื้อลำตัวเป็นอัมพาตด้วย กล้ามเนื้อที่
  อ่อนแรงจะถูกกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่าดึงให้ข้อผิดรูป  ทำให้มีกระดูกสันหลังคด  ขาโก่ง  เท้าบิด
  แขนขายาวไม่เท่ากัน  เป็นต้น
                        5. ความพิการอื่นๆ ได้แก่ โรคทางพันธุกรรม ข้ออักเสบ ข้อติดยึด กระดูกสันหลังฝ่อ 
  กล้ามเนื้อพิการ โรคกระดูกเปราะบาง  เป็นต้bulletหน่วยบริการ
bulletหน่วยบริการอู่ทอง
bulletหน่วยบริการสองพี่น้อง
bulletหน่วยบริการด่านช้าง
bulletหน่วยบริการหนองหญ้าไซ
dot
รูปแบบการให้บริการ
dot
bulletระดับห้องระยะแรกเริ่ม แรกเกิด - 2 ปี 8 เดือน
bulletระดับเด็กเล็ก 2 ปี 9 เดือน - 5 ปี
bulletระดับห้องเตรียมความพร้อม 5 ปี - 8 ปี
bulletระดับห้องพร้อมเรียนรู้ 9 - 12 ปี
bulletระดับห้องสู่โลกกว้าง 13 ปีขึ้นไป
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
dot
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
dot
bulletแบบคัดกรองของกระทรวง
bulletคป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
bulletใบสมัครหน่วยบริการ
bulletใบสมัครเป็นผู้ให้บริการ
dot
นานาสาระ
dot
bulletความบกพร่องทางการเห็น
bulletความบกพร่องทางการได้ยิน
bulletความบกพร่องทางสติปัญญา
bulletความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
bulletความบกพร่องทางการพูดและภาษา
bulletความบกพร่องทางการเรียนรู้
bulletความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
bulletบุคคลออทิสติก
bulletพิการซ้อน
dot
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
dot
bulletกายภาพบำบัด
bulletกิจกรรมบำบัด
bulletพลศึกษา
bulletกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bulletศิลปะเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletดนตรีเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletการฝึกพูดโดยครู
dot
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
dot
bulletส่วนกลาง
bulletเขตการศึกษา 1
bulletเขตการศึกษา 2
bulletเขตการศึกษา 3
bulletเขตการศึกษา 4
bulletเขตการศึกษา 6
bulletเขตการศึกษา 7
bulletเขตการศึกษา 8
bulletเขตการศึกษา 9
bulletเขตการศึกษา 10
bulletเขตการศึกษา 11
bulletเขตการศึกษา 12
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คุรุสภา
dot
ปฎิทินกิจกรรม
dot
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในการมารับบริการ