ReadyPlanet.com
dot dot
ความบกพร่องทางการเรียนรู้

เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
(Learning Disabilities : LD)

คำจำกัดความ
     คณะอนุกรรมการคัดเลือก          และจำแนกความพิการเพื่อการศึกษาของกระทรวง-
   ศึกษาธิการ  (พ.ศ.2543) ได้ให้คำจำกัดความของบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ไว้ว่า
                 “ บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้    หมายถึง  บุคคลที่ความบกพร่องเกี่ยวกับกระบวน
   การทางจิตวิทยา    ความบกพร่องเกี่ยวกับการใช้ภาษาของเด็ก     ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
   บุคคล  เหล่านี้อาจมีปัญหาทางด้านการฟัง  การคิด  การพูดคุยกับผู้อื่น  การอ่าน  การสะกดคำ
   หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร    รวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการรับรู้การได้รับบาดเจ็บ
   ทางสมอง    ดิสเล็กเซีย (Dyslexsia) ,    ดิสกราเซีย (Dysgraphia)   และ     อะฟาเซีย (Aphasia)   
   แต่ไม่รวมถึงความบกพร่องทางการได้ยิน   ทางการเคลื่อนไหว   ทางสติปัญญา     ปัญหาทาง
   อารมณ์  และความเสียเปรียบทางสังคม ”
                 ดังนั้นเมื่อพูดถึง   บุคคลหรือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   หรือ   LD  นักจิตวิทยาและ
   นักการศึกษาจึงมองไปที่ภาวะที่เด็กมีความบกพร่องในการเรียนรู้  ซึ่งมีผลมาจากความผิดปกติ
   ของการทำงานของสมองที่ทำให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ       ทั้ง ๆ ที่เด็กกลุ่มนี้ไม่
   ได้เป็นปัญญาอ่อน 
ไม่ได้มีความพิการ   และไม่ได้เป็นเด็กที่อยู่ในวัฒนธรรม   หรือสิ่งแวดล้อม
   ที่มีลักษณะด้อยโอกาสในการเรียนรู้แต่อย่างใด       โดยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีสติปัญญาปกติ 
   หรือบางคนอาจฉลาดกว่าปกติด้วยซ้ำไป          แต่เพราะ ความผิดปกติในการทำงานของสมอง 
   ทำให้ความสามารถในการรับรู้     การเรียบเรียง     การแปลความข้อมูลที่ได้รับ           และการ
   ประมวลผลข้อมูลเพื่อส่งออก    หรือโต้ตอบของเขาเสียไป              จึงแสดงออกมาให้เห็นเป็น
   ความบกพร่องของความสามารถด้านภาษา   ซึ่งอาจเป็นด้านการพูดการสื่อสาร(Aphasia) และ/
   หรือด้านการอ่าน  (Dyslexsia)  และ/หรือด้านการเขียน  (Dysgraphia)          รวมถึงมีปัญหาใน
   การคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Mathematics disorder)    และการสับสนในเรื่องทิศทาง
   (Directions disorder)

                ปัญหาและความบกพร่องของเด็กกลุ่มนี้จะเริ่มสังเกตเห็นได้ชัดเจนตอนเริ่มเข้าเรียน   
   แต่ภาวะปัญหาทางการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันไป   บางคนก็เพียงแต่มีปัญหา
   เกี่ยวกับการเรียนรู้เพียงเล็กๆ น้อยๆ    เช่น  เขียนตัวหนังสือโย้ไปเย้มา  อ่านคำตก ๆ  หล่น ๆ
   มีความสับสนระหว่าง    “   กับ   ถ”     “ b   กับ    d ”         แต่บางคนก็มีปัญหามากมายจนส่ง
   ผลให้เกิดความยุ่งยากลำบากต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและกระทบไปถึงผู้คนรอบข้างด้วย

                                             สาเหตุของความบกพร่อง

                   ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตได้                 

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาเชื่อว่า     ภาวะที่ความสามารถในการเรียนของบุคคล
   หรือ   เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ต่ำกว่าความสามารถตามอายุ   ระดับการศึกษา  และระดับ
   สติปัญญา  น่าจะมีผลมาจากสาเหตุดังนี้   คือ 
                 1. การได้รับบาดเจ็บทางสมอง (Brain damage or Brain injury ) โดยสมองได้รับการ
   กระทบ กระเทือนจากการติดเชื้อจากอุบัติเหตุ   หรือได้รับสารพิษ          ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งก่อน
   คลอดระหว่างคลอด   หรือหลังคลอด           แต่ในบางรายก็เป็นแค่เพียงความผิดปกติเล็กน้อย
   ในการทำงานของสมอง (Minimal brain dysfunction)   บางส่วนเท่านั้นเอง 
                 2. กรรมพันธุ์  จากรายงานการศึกษาและการวิจัยทำให้เชื่อได้ว่า   ความบกพร่องใน 
   การเรียนรู้บางอย่างสามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้  และยังพบได้เพิ่มขึ้นในครอบครัวที่มี 
   คนเป็น LD ด้วย

                 1. ดูฉลาดหรือปกติในทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องการเรียน
                 2. สะกดคำไม่ได้หรือไม่ถูก
                 3. อ่านช้า อ่านข้าม หรืออ่านเพิ่มคำ
                 4. สับสนกับตัวอักษร เช่น   ค - ด ,  ถ – ภ ,  ม – น ,  พ – ผ ,  b – d ,  p – q ,  6 - 9  ฯลฯ
                 5. ไม่เข้าใจค่าของจำนวน  เช่น   หน่วย  สิบ  ร้อย  พัน .... 
                 6. มีความบกพร่องในการรับรู้ การจับใจความ
                 7. ผลการเรียนไม่คงเส้นคงวา
                 8. มีอารมณ์ไม่คงที่ แสดงพฤติกรรมแปลก ๆ
bulletหน่วยบริการ
bulletหน่วยบริการอู่ทอง
bulletหน่วยบริการสองพี่น้อง
bulletหน่วยบริการด่านช้าง
bulletหน่วยบริการหนองหญ้าไซ
dot
รูปแบบการให้บริการ
dot
bulletระดับห้องระยะแรกเริ่ม แรกเกิด - 2 ปี 8 เดือน
bulletระดับเด็กเล็ก 2 ปี 9 เดือน - 5 ปี
bulletระดับห้องเตรียมความพร้อม 5 ปี - 8 ปี
bulletระดับห้องพร้อมเรียนรู้ 9 - 12 ปี
bulletระดับห้องสู่โลกกว้าง 13 ปีขึ้นไป
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
dot
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
dot
bulletแบบคัดกรองของกระทรวง
bulletคป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
bulletใบสมัครหน่วยบริการ
bulletใบสมัครเป็นผู้ให้บริการ
dot
นานาสาระ
dot
bulletความบกพร่องทางการเห็น
bulletความบกพร่องทางการได้ยิน
bulletความบกพร่องทางสติปัญญา
bulletความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
bulletความบกพร่องทางการพูดและภาษา
bulletความบกพร่องทางการเรียนรู้
bulletความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
bulletบุคคลออทิสติก
bulletพิการซ้อน
dot
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
dot
bulletกายภาพบำบัด
bulletกิจกรรมบำบัด
bulletพลศึกษา
bulletกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bulletศิลปะเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletดนตรีเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletการฝึกพูดโดยครู
dot
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
dot
bulletส่วนกลาง
bulletเขตการศึกษา 1
bulletเขตการศึกษา 2
bulletเขตการศึกษา 3
bulletเขตการศึกษา 4
bulletเขตการศึกษา 6
bulletเขตการศึกษา 7
bulletเขตการศึกษา 8
bulletเขตการศึกษา 9
bulletเขตการศึกษา 10
bulletเขตการศึกษา 11
bulletเขตการศึกษา 12
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คุรุสภา
dot
ปฎิทินกิจกรรม
dot
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในการมารับบริการ