ReadyPlanet.com
dot dot
ความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
(Behavioral and Emotional Disorders Child)

 

                   คำจำกัดความ
                 
                   เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ หมายถึง เด็กที่แสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์
   ที่เบี่ยงเบนไปจากเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันเป็นอย่างมาก   แม้จะได้รับบริการทางการแนะแนว
   และการให้คำปรึกษาแล้ว       ก็ยังมีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์อยู่ในขั้นรุนแรง  
   และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนี้ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กและผู้อื่น
   ทำให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างที่ควรจะเป็น      ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมีความเก็บ
   กดทางอารมณ์ และแสดงออกทางพฤติกรรมในลักษณะที่รุนแรงไม่เหมาะสมไม่เป็นที่ยอมรับ
  ของสังคมและวัฒนธรรม           ทั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตัวของเด็กเอง และ
  ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับเด็กกับสภาพแวดล้อมรอบกาย                 
     

                                                สาเหตุของความบกพร่อง


   
                ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตได้                 

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านมีทัศนะ   และแนวคิดที่สอดคล้องต้องกันว่า
    พฤติกรรมที่เป็นปัญหาและเบี่ยงเบนไปจากเด็กทั่วไปที่เด็กกลุ่มนี้แสดงออกมานั้น เป็นผลมา
   จากความสับสนทางอารมณ์ในด้านลบและความคับข้องใจ      ที่ทำให้เด็กมีอารมณ์ปรวนแปร
   และรุนแรง   ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากประเด็นใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้   คือ 
                   1. สภาพทางชีววิทยา   อันหมายถึง   พันธุกรรม   ระบบประสาท   ภาวะโภชนาการ 
   และโรคภัย ไข้เจ็บบางชนิด 
                   2. . สภาพทางครอบครัว  ที่มีความขัดแย้งรุนแรง มีสัมพันธภาพในเชิงลบ  การขาด
   การเอาใจใส่ ขาดความอบอุ่น 
                   3. สภาพพลวัตของโลกาภิวัตน์   ความสับสนในการดำเนินชีวิตในสังคม ความสับสน
  ในวัฒนธรรม ความเติบโตทางวัตถุนิยมอย่างรวดเร็วและรุนแรง    ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
   สังคมได้
                     ทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว ล้วนมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต   ต่อความรู้สึกนึกคิด และ
   ต่ออารมณ์ของเด็ก     ความสามารถในการรับสัมผัสทั้งด้านบวกและด้านลบของเด็ก   จะเป็น
   ผลให้เกิด    ความผกผันของพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมา   ดังนั้นทั้งผู้ปกครองและครูจำเป็น
   ต้องเรียนรู้   จิตวิทยาในการดูแลเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษ           ให้เขาได้รับประสบการณ์ชีวิตใน
   ด้านบวก ได้รับความ   รักความเข้าใจ   ได้เรียนรู้สิ่งดีงามในชีวิต      เพื่อเป็นการเยียวยารักษา
   ปัญหาที่เขามีอยู่ให้ผ่อนคลาย   ละลายลง           เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต
   อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข       ไม่ก่อปัญหาความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น 
   เพราะในปัจจุบันยังไม่มีโรงเรียน   สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์โดยเฉพาะ

                 1. เก็บตัว หมกมุ่น เหม่อลอย 
                 2. วิตกกังวล ลุกลี้ลุกลน
                 3. ไม่มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้าง ถอยหนีสังคม 
                 4. ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ก้าวร้าว ก่อกวน ข่มขู่ ทำร้ายผู้อื่น ทำร้ายตัวเอง
                 5. ขาดความรับผิดชอบ ไม่เคารพยำเกรงผู้อื่น
                 6. มีนิสัยลักขโมย ฝ่าฝืนกติกา ต่อต้านสังคม
                 7. หนีเรียนเป็นประจำ 
                 8. อ้างเหตุผลต่าง ๆ นานา เพื่อที่จะไม่ทำกิจกรรมใด ๆ







bulletหน่วยบริการ
bulletหน่วยบริการอู่ทอง
bulletหน่วยบริการสองพี่น้อง
bulletหน่วยบริการด่านช้าง
bulletหน่วยบริการหนองหญ้าไซ
dot
รูปแบบการให้บริการ
dot
bulletระดับห้องระยะแรกเริ่ม แรกเกิด - 2 ปี 8 เดือน
bulletระดับเด็กเล็ก 2 ปี 9 เดือน - 5 ปี
bulletระดับห้องเตรียมความพร้อม 5 ปี - 8 ปี
bulletระดับห้องพร้อมเรียนรู้ 9 - 12 ปี
bulletระดับห้องสู่โลกกว้าง 13 ปีขึ้นไป
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
dot
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
dot
bulletแบบคัดกรองของกระทรวง
bulletคป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
bulletใบสมัครหน่วยบริการ
bulletใบสมัครเป็นผู้ให้บริการ
dot
นานาสาระ
dot
bulletความบกพร่องทางการเห็น
bulletความบกพร่องทางการได้ยิน
bulletความบกพร่องทางสติปัญญา
bulletความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
bulletความบกพร่องทางการพูดและภาษา
bulletความบกพร่องทางการเรียนรู้
bulletความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
bulletบุคคลออทิสติก
bulletพิการซ้อน
dot
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
dot
bulletกายภาพบำบัด
bulletกิจกรรมบำบัด
bulletพลศึกษา
bulletกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bulletศิลปะเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletดนตรีเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletการฝึกพูดโดยครู
dot
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
dot
bulletส่วนกลาง
bulletเขตการศึกษา 1
bulletเขตการศึกษา 2
bulletเขตการศึกษา 3
bulletเขตการศึกษา 4
bulletเขตการศึกษา 6
bulletเขตการศึกษา 7
bulletเขตการศึกษา 8
bulletเขตการศึกษา 9
bulletเขตการศึกษา 10
bulletเขตการศึกษา 11
bulletเขตการศึกษา 12
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คุรุสภา
dot
ปฎิทินกิจกรรม
dot




ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในการมารับบริการ