ReadyPlanet.com
dot dot
บุคคลออทิสติก

บุคคลออทิสติก ( Autistic Disorder ) 

 บุคคลออทิสติก ( Autistic Disorder ) หรือ ออทิสซึม (Autism )    เป็นโรคทางจิตเวช
    ที่สามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก   ซึ่งยังไม่สามารถหาสาเหตุของโรคได้ชัดเจน       โดยเด็ก
    จะมีลักษณะชอบแยกตัวอยู่ตามลำพังคล้ายมีโลกของตัวเอง  ขาดการรับรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว
    โดยจะพบความผิดปกติ 4 ด้าน คือ 
                                       1.พฤติกรรมซ้ำๆ 
                                       2.พัฒนาการด้านสังคมผิดปกติ 
                                       3.พัฒนาการด้านการสื่อความหมาย การพูด การใช้ภาษาผิดปกติ 
                                       4.ขาดจินตนาการ

             สาเหตุ เชื่อว่ามีสาเหตุทางชีวภาพ เช่น กรรมพันธุ์ ความผิดปกติทางสมอง ภาวะการตั้งครรภ์
     และการคลอดที่ผิดปกติ
       
              การวินิจฉัย   จากการวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ครั้งที่ 4 ได้  กล่าวไว้ว่า
     เป็นความผิดปกติของพัฒนาการอย่างรุนแรง แสดงก่อนอายุ 3 ปี ประกอบด้วย

                         1. ผิดปกติของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยพบลักษณะ 
                                  - ไม่สบตา ไม่แสดงสีหน้า ท่าทาง 
                                  - สร้างสัมพันธ์กับเพื่อนตามวัยไม่ได้ 
                                  - ไม่อยากเล่นกับใคร 
                                  - แสดงอารมณ์ไม่เหมาะสม
                          2. ผิดปกติทางการสื่อความหมาย โดยพบลักษณะ
                                  - พูดช้า หรือ ไม่พูด 
                                  - โต้ตอบยาวๆไม่ได้ 
                                  - พูดซ้ำๆ
                                  - เล่นสมมุติไม่ได้
                          3. มีพฤติกรรมและความสนใจซ้ำๆโดยพบลักษณะ 
                                  - พฤติกรรมซ้ำๆทำอยู่สิ่งเดียว 
                                  - ไม่ยอมให้เปลี่ยนกิจวัตร ทำตามขั้นตอน ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง 
                                  - หมุนตัว โยกตัว เขย่งปลายเท้า เคลื่อนไหวซ้ำๆ
                                  - สนใจบางส่วนของของเล่น เช่น ล้อรถ

               การดูแลรักษา บุคคลออทิสติก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษา ที่จำเพาะเจาะจง
    ให้หายขาด  ได้แก่   สามารถที่จะช่วยเหลือให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้       โดยมีแนวทางในการ
    ดูแลรักษาผู้เป็นบุคคลออทิสติกดังนี้ 
            1. การส่งเสริมศํกยภาพของครอบครัว ( Family Empowerment ) 
    สถาบันครอบครัว
    มีบทบาทสำคัญมากที่สุดในการดูแลเด็ก            เนื่องจากเด็กจะอยู่กับครอบครัวมากที่สุด
     การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ปกครอง   และพี่น้องของผู้ที่เป็นบุคคลออทิสติกเป็นสิ่งจำเป็น 
    นอกจากจะลดข้อสงสัยการประเมินปัญหา        แล้วยังช่วยส่งเสริมให้กระบวนการรักษามี
ี    ประสิทธิภาพมากขึ้น            
            2 .การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในระยะแรกเริ่ม ( Early Intervention ) 
    การส่งเสริมพัฒนาการและ การเรียนรู้         ในระยะแรกเริ่มควรให้ตั้งแต่เด็กอายุน้อย
     หรือแรกพบความผิดปกติ         โดยทำอย่างเหมาะสม  และต่อเนื่องกิจกรรมที่จัดควรให้
้     เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กด้วย   เด็กควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน
    เพื่อให้เกิดความสมดุล   จะทำให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
             3.พฤติกรรมบำบัด ( Behavioral Therapy ) พฤติกรรมบำบัดเป็นการฝึกปรับพฤติกรรม 
    ( Behavioral Modification Procedure )           และการวิเคราะห์ พฤติกรรมแบบประยุกต์ 
    ( Applied Behavion Analysis )      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม 
    หยุดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา  และสร้างพฤติกรรมใหม่ที่ต้องการ เน้นการฝึกตัวต่อตัว 
              4.การฝึกและแก้ไขการพูด ( Speech Therapy )     
การพูดเป็นวิธีการสื่อความหมาย
    ที่สำคัญที่สุด    แต่ถ้ายังไม่สามารถพูดได้ก็จำเป็นต้องหาวิธีการอื่นมาทดแทนการพูด 
    เพื่อให้สามารถบอกความต้องการของตนเองได้         ซึ่งเรียกวิธีการเหล่านี้ว่า 
    การสื่อความหมายทดแทน    ( Augmentative and Alternative Communication ;AAC ) 
    เพื่อใช้ทดแทนการพูดเป็นการชั่วคราว 
              5.การฝึกฝนทักษะในชีวิตประจำวัน ( Activity of  Daily Living Training )      

     การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องกิจวัตรประจำวัน   มีความสำคัญมาก เพื่อให้เด็กสามารถทำสิ่งต่างๆ
   ได้ด้วยตนเอง เต็มตามความสามารถของตนเอง  หรือต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นน้อยที่สุด 
    โดยมีวัตถุประสงค์ 

            -  เพื่อให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ตามศักยภาพ
            -  เพื่อลดการดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง            
            -  เพื่อส่งเสริมให้เด็กปรับตัวเข้าหาสังคมได้
            -  เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใน เพื่อเขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวของเขาเอง 

             6.การฝึกฝนทักษะทางสังคม ( Social skill Training ) ทักษะทางสังคมเป็นความบกพร่อง
      ที่สำคัญของบุคคลออทิสติก การฝึกทักษะสังคมนี้สามารถทำได้      โดยจำลองเหตุการณ์
     หรือสถานการณ์ทางสังคมต่างๆให ้     เพื่อให้ทดลองปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ หรือการสอน
     โดยจดจำรูปแบบสนทนา ในสถานการณ์ต่างๆ     นำมาใช้โดยตรง

             7. การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program )   เป็นการจัดทำ
     แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล      เพื่อเป็นการวางแผนในการฝึกทักษะให้เหมาะสม
    กับความต้องการเด็กแต่ละคน
             8.การรักษาด้วยยา ( Pharmacotherapy )   เด็กในกลุ่มนี้บางกรณีจำเป็นต้องอาศัยการใช้ยา
    โดยการวินิจฉัยของแพทย์ควบคู่ไปกับการบำบัดฟื้นฟู      โดยทั่วไปจะพบการใช้ยาใน  3   กลุ่ม 
     อาการ  คือ
            1. ยาควบคุมพฤติกรรมที่รุนแรง เช่น การทำร้ายตนเอง การทำร้ายผู้อื่น ( thioridazine ,
     haloperidol , Riseridone )
            2. ยากันชักเพราะมีภาวะลมชักร่วมด้วยซึ่งพบได้ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วย
    ( sodium valproate , carbamazcpine )
            3. ยาควบคุมสมาธิในเด็กที่มีสมาธิสั้นร่วมด้วย ( Methylphenidate ) 

ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตได้

                   โรคออทิสติก เป็นความผิดปกติหรือความบกพร่องของพัฒนาการ ในอายุก่อน 3 ปี และ 
    มีลักษณะเฉพาะของความผิดปกติ 3 ด้าน คือ 
                  1. มีคุณลักษณะในการเข้าสังคมที่ผิดปกติ 
                  2. มีคุณลักษณะในการสื่อสารผิดปกติ
                  3. มีแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมที่จำกัด ทำซ้ำๆ และคงรูปแบบเดิม
                         เกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคออทิสติก ( Autistic Disorder ตามระบบ DSM-IV) 
                 A. เข้าเกณฑ์ต่อไปนี้ 6 ข้อหรือมากกว่า จากหัวข้อ (1) (2) และ (3) โดยอย่างน้อยต้องมี 2 ข้อ
    จากหัวข้อ (1) และจากหัวข้อ (2) และ (3) อีกหัวข้อละ 1 ข้อ
      1. มีคุณลักษณะในการเข้าสังคมที่ผิดปกติ โดยแสดงออกอย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี้ 
          1.1. บกพร่องอย่างชัดเจนในการใช้ท่าทางหลายอย่าง ( เช่น การสบตา การแสดงสีหน้า กิริยา
    หรือท่าทางประกอบการเข้าสังคม ) 
          1.2. ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนในระดับที่เหมาะสมกับอายุได้ 
          1.3. ไม่แสดงความอยากเข้าร่วมสนุก ร่วมทำสิ่งที่สนใจ หรือร่วมงานให้เกิดความสำเร็จกับ
   คนอื่นๆ   ( เช่น ไม่แสดงออก ไม่เสนอความเห็น หรือไม่ชี้ว่าตนสนใจอะไร ) 
         1.4. ไม่มีอารมณ์หรือสัมพันธภาพตอบสนองกับสังคม 
     2. มีคุณลักษณะในการสื่อสารผิดปกติ โดยแสดงออกอย่างน้อย 1 ข้อต่อไปนี้ 
         2.1. พัฒนาการในการพูดช้าหรือไม่มีเลย     โดยไม่แสดงออกว่าอยากใช้การสื่อสารวิธีอื่นมา
   ทดแทน   ( เช่น แสดงท่าทาง ) 
        2.2. ในรายที่มีการพูดได้ ก็ไม่สามารถเริ่มพูดหรือสนทนาต่อเนื่องกับคนอื่นได้ 
        2.3. ใช้คำพูดซ้ำหรือใช้ภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ 
        2.4. ไม่มีการเล่นสมมติที่หลากหลาย คิดเองตามจินตนาการ หรือเล่นเลียนแบบสิ่งต่างๆ 
    ตามสมควรกับพัฒนาการ 
     3. มีแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมที่จำกัด ทำซ้ำๆ  และคงรูปแบบเดิม      โดย
   แสดงออก   อย่างน้อย 1 ข้อต่อไปนี้ 
        3.1. หมกมุ่นกับพฤติกรรมซ้ำๆ (stereotyped) ตั้งแต่ 1 อย่างขึ้นไป และความสนใจในสิ่งต่างๆ 
   มีจำกัด   ซึ่งเป็นภาวะที่ผิดปกติทั้งในแง่ของความรุนแรงหรือสิ่งที่สนใจ 
        3.2. ติดกับกิจวัตร หรือย้ำทำกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีประโยชน์โดยไม่ยืดหยุ่น 
        3.3. ทำกิริยาซ้ำๆ (mannerism) ( เช่น เล่นสะบัดมือ หมุน โยกตัว)
        3.4. สนใจหมกมุ่นกับเพียงบางส่วนของวัตถุ 
                 B. มีความช้าหรือผิดปกติในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ ก่อนอายุ 3 ปี
       (1) ปฏิสัมพันธ์กับสังคม 
       (2) ภาษาที่ใช้สื่อสารกับสังคม 
       (3) เล่นสมมติ หรือเล่นตามจินตนาการ 
                 C. ความผิดปกติไม่เข้ากับ Rett's Disorder หรือ Childhood Disintegrative Disorder ได้ดีกว่า

                               ความต้องการพิเศษ

 

                   ในการฝึกเด็กออทิสติกนั้นการสอนจะต้องหลากหลายมีกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับตัว
    ของเด็กแต่ละคน โดยมีกิจกรรมที่จำเป็นกับเด็กกลุ่มนี้คือ 
           ศิลปะบำบัด
               เป็นการใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อค้นหาข้อบกพร่องความผิดปกติบางประการของกระบวน
   การทางจิตใจ  และใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสม ช่วยในการบำบัดเพื่อลดปัญหาทางอารมณ์
   พฤติกรรม   และเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ
           ดนตรีบำบัด 
                คือ การใช้องค์ประกอบต่างๆทางดนตรี มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยน พัฒนา และคงรักษา
   ไว้ซึ่งสภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
            การฝึกพูด
                ความสามารถในการรับรู้ และเข้าใจคำพูดตลอดจนการพูดสื่อความหมาย    เป็นปัญหาใหญ่
   อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กออทิสติก   ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทางภาษา  บกพร่องในด้านการ
   รับรู้  ความหมายของคำพูด และไม่สามารถทำความเข้าใจสีหน้า  ท่าทาง   ที่ออกมาพร้อมกับคำพูด
   อีกด้วย
            กิจกรรมบำบัด
               เป็นการกระทำที่เกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ
   การเรียนรู้ และการพัฒนาการ โดยการนำกิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมเป็นวิธีการ
   ในการบำบัดรักษา โดยมีเป้าประสงค์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยเด็ก
            1.เพิ่มพูนความสามารถในทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก
            2.เพิ่มพูนทักษะการรับรู้และการเรียนรู้ 
            3.เพิ่มพูนทักษะของเด็กในการทำกิจวัตรประจำวัน 
            4.เพิ่มพูนทักษะในการเข้าสังคม 
            5.เพิ่มพูนทักษะความสามารถที่ต้องใช้ในการเรียน
            6.เพิ่มพูนทักษะความสามารถในการเล่น 
            7.ช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมและพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย bulletหน่วยบริการ
bulletหน่วยบริการอู่ทอง
bulletหน่วยบริการสองพี่น้อง
bulletหน่วยบริการด่านช้าง
bulletหน่วยบริการหนองหญ้าไซ
dot
รูปแบบการให้บริการ
dot
bulletระดับห้องระยะแรกเริ่ม แรกเกิด - 2 ปี 8 เดือน
bulletระดับเด็กเล็ก 2 ปี 9 เดือน - 5 ปี
bulletระดับห้องเตรียมความพร้อม 5 ปี - 8 ปี
bulletระดับห้องพร้อมเรียนรู้ 9 - 12 ปี
bulletระดับห้องสู่โลกกว้าง 13 ปีขึ้นไป
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
dot
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
dot
bulletแบบคัดกรองของกระทรวง
bulletคป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
bulletใบสมัครหน่วยบริการ
bulletใบสมัครเป็นผู้ให้บริการ
dot
นานาสาระ
dot
bulletความบกพร่องทางการเห็น
bulletความบกพร่องทางการได้ยิน
bulletความบกพร่องทางสติปัญญา
bulletความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
bulletความบกพร่องทางการพูดและภาษา
bulletความบกพร่องทางการเรียนรู้
bulletความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
bulletบุคคลออทิสติก
bulletพิการซ้อน
dot
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
dot
bulletกายภาพบำบัด
bulletกิจกรรมบำบัด
bulletพลศึกษา
bulletกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bulletศิลปะเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletดนตรีเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletการฝึกพูดโดยครู
dot
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
dot
bulletส่วนกลาง
bulletเขตการศึกษา 1
bulletเขตการศึกษา 2
bulletเขตการศึกษา 3
bulletเขตการศึกษา 4
bulletเขตการศึกษา 6
bulletเขตการศึกษา 7
bulletเขตการศึกษา 8
bulletเขตการศึกษา 9
bulletเขตการศึกษา 10
bulletเขตการศึกษา 11
bulletเขตการศึกษา 12
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คุรุสภา
dot
ปฎิทินกิจกรรม
dot
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในการมารับบริการ