ReadyPlanet.com
dot dot
ประชุมพิจารณาสื่อ / วัสดุ อุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กพิการ
วันที่ 17/07/2017   14:08:47

 
ข่าวกิจกรรม

การประชุมหลักการเขียน IEP วันที่ 17/07/2017   14:36:19 article
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ มาสำรวจสื่อ อุปกรณ์สำหรับคนพิการเพื่อพัฒนาและดัดแปลงให้สะดวกมากขึ้น วันที่ 17/07/2017   14:24:55 article
การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาสีส้ม กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 17/07/2017   14:24:29 article
งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2560 วันที่ 06/07/2017   15:58:02 article
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ วันที่ 17/10/2016   16:39:52
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำผลการประเมิน ผลการวิจัยและสารสนเทศไปวางแผนพัฒนาการศึกษา วันที่ 16/10/2016   16:44:16
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปี 2559 วันที่ 16/10/2016   16:11:37 article
งานวันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ ครั้งที่ 12 วันที่ 29/03/2016   13:22:25 article
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงานเพื่อศึกษาความต้องการอุปกรณืช่วยเหลือคนพิการ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 วันที่ 30/11/2015   10:33:21
คณะผู้บริหารและคุณครู โรงเรียนสหวิทย์ อนุบาลสองภาษา มีความประสงค์บริจาคสื่อการเรียนการสอน ให้กับเด็กๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 วันที่ 30/11/2015   16:14:51
สืบสานประเพณีไทย สุขใจวันลอยกระทง ประจำปี 2558 วันที่ 30/11/2015   10:06:12 article
ได้รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด วันที่ 25/11/2015   14:25:29 article
ร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23/10/2015   17:55:43
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 วันที่ 06/10/2015   09:43:17 article
ขอบพระคุณที่ท่าน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ วันที่ 06/10/2015   09:43:32 article
ท่านดลใจ จองพานิช และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 06/10/2015   09:43:47 article
โครงการนักกีฬาอนุชน การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอร์โรบิคส์ ภาคกลาง วันที่ 31/07/2015   17:55:47 article
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟ วันที่ 24/07/2015   21:13:54 article
ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มาเลี้ยงอาหารเด็กๆ คุณธีรภัทร์ ดนุไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดนุศักดิ์ จำกัด วันที่ 03/07/2015   17:05:21 article
ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มาเลี้ยงอาหารเด็กๆ ท่าน สจ.ปริญญา คุณอริญญา เรืองสุขอุดม วันที่ 03/07/2015   15:46:34 article
ะพะพะ วันที่ 04/07/2017   14:12:56 article
ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มาเลี้ยงอาหารเด็กๆ คุณพิมพา รื่นจิตต์ วันที่ 12 พฤษภาคม 58 วันที่ 03/07/2015   17:26:35 article
ทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2557 วันที่ 25/05/2015   11:18:39 article
ขอบพระคุณ คุณครูและนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี วันที่ 31/12/2014   14:45:28 article
ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 11/12/2014   22:47:50 article
ผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงอาหารกลางวัน วันที่ 05/12/2014   21:45:22 article
กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว วันที่ 05/12/2014   21:44:42 article
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 05/12/2014   21:44:55 article
กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2557 วันที่ 05/12/2014   21:45:07 article
กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2556 วันที่ 10/11/2014   15:35:06 article
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม วันที่ 09/08/2014   19:59:30 article
ผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงเนื่องในวันเกิด วันที่ 01/10/2013   18:06:06 article
วันไหว้ครู ปี 2556 วันที่ 25/07/2013   15:29:23 articlebulletหน่วยบริการ
bulletหน่วยบริการอู่ทอง
bulletหน่วยบริการสองพี่น้อง
bulletหน่วยบริการด่านช้าง
bulletหน่วยบริการหนองหญ้าไซ
dot
รูปแบบการให้บริการ
dot
bulletระดับห้องระยะแรกเริ่ม แรกเกิด - 2 ปี 8 เดือน
bulletระดับเด็กเล็ก 2 ปี 9 เดือน - 5 ปี
bulletระดับห้องเตรียมความพร้อม 5 ปี - 8 ปี
bulletระดับห้องพร้อมเรียนรู้ 9 - 12 ปี
bulletระดับห้องสู่โลกกว้าง 13 ปีขึ้นไป
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
dot
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
dot
bulletแบบคัดกรองของกระทรวง
bulletคป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
bulletใบสมัครหน่วยบริการ
bulletใบสมัครเป็นผู้ให้บริการ
dot
นานาสาระ
dot
bulletความบกพร่องทางการเห็น
bulletความบกพร่องทางการได้ยิน
bulletความบกพร่องทางสติปัญญา
bulletความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
bulletความบกพร่องทางการพูดและภาษา
bulletความบกพร่องทางการเรียนรู้
bulletความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
bulletบุคคลออทิสติก
bulletพิการซ้อน
dot
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
dot
bulletกายภาพบำบัด
bulletกิจกรรมบำบัด
bulletพลศึกษา
bulletกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bulletศิลปะเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletดนตรีเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletการฝึกพูดโดยครู
dot
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
dot
bulletส่วนกลาง
bulletเขตการศึกษา 1
bulletเขตการศึกษา 2
bulletเขตการศึกษา 3
bulletเขตการศึกษา 4
bulletเขตการศึกษา 6
bulletเขตการศึกษา 7
bulletเขตการศึกษา 8
bulletเขตการศึกษา 9
bulletเขตการศึกษา 10
bulletเขตการศึกษา 11
bulletเขตการศึกษา 12
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คุรุสภา
dot
ปฎิทินกิจกรรม
dot
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในการมารับบริการ