ReadyPlanet.com
dot dot
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป article
วันที่ 30/01/2018   13:33:49

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง11.pdf 
ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11/10/2019   12:55:42 article
กำหนดการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู้ผู้สอน จำนวน 1 ตำแหน่ง วันที่ 11/10/2019   12:43:20 article
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันที่ 11/10/2019   12:43:58 article
🔈ประกาศจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 ตำแหน่ง ในกลุ่มวิชาเอกกิจกรรมบำบัด วันที่ 18/09/2019   08:23:05 article
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา5 จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 30/08/2019   12:01:06 article
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วันที่ 23/07/2019   14:45:58 article
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการออกก้าลังกายในน้าเพื่อพัฒนาความสามารถในการทรงตัว ส้าหรับนักเรียนสมองพิการ อายุ 3 – 5 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23/07/2019   14:46:16 article
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วันที่ 28/09/2018   17:47:33 article
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันที่ 28/09/2018   17:48:20 article
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28/09/2018   17:47:06 article
ประกาศการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม วันที่ 20/09/2018   13:04:16 article
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วันที่ 06/04/2018   11:14:47
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการ (ครู) วันที่ 06/04/2018   11:15:11 article
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันที่ 04/04/2018   14:15:07 article
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันที่ 27/03/2018   15:27:03 article
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วันที่ 30/01/2018   13:33:14 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ วันที่ 30/01/2018   13:33:35 article
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วันที่ 11/01/2018   17:19:43 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นครูอัตราจ้าง วันที่ 29/11/2017   19:41:12 article
ประการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) วันที่ 28/11/2017   21:25:33 article
ประการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วันที่ 28/11/2017   21:25:48 article
ผลของการใช้การชี้แนะด้วยรูปภาพร่วมกับการเสริมแรงที่เป็นกิจกรรม เพื่อเพิ่ม พฤติกรรมการคงช่วงความสนใจของเด็กสมองพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศ ณ วันที่ 28 มิย 2560 วันที่ 06/07/2017   15:25:32 article
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ วันที่ 30/12/2015   14:37:23 article
การประชุมสัมมนาเพื่อขยายผลพัฒนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ วันที่ 20-21มิ.ย.2558 วันที่ 21/07/2015   13:22:15 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 วันที่ 03/04/2015   17:31:13 article
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลIEP วันที่ 23/07/2015   22:15:38 article
ประกาศจากงานสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา วันที่ 22/02/2013   15:06:37 article
ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice วันที่ 06/11/2014   16:41:23 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ วันที่ 26/01/2018   15:14:41
1 วันที่ 28/06/2017   16:50:49 article
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตราฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 วันที่ 21/07/2014   18:51:31
เผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 06/11/2014   15:53:50 article
IEP สำหรับทดลองใช้ วันที่ 06/11/2014   15:53:20 articlebulletหน่วยบริการ
bulletหน่วยบริการอู่ทอง
bulletหน่วยบริการสองพี่น้อง
bulletหน่วยบริการด่านช้าง
bulletหน่วยบริการหนองหญ้าไซ
dot
รูปแบบการให้บริการ
dot
bulletระดับห้องระยะแรกเริ่ม แรกเกิด - 2 ปี 8 เดือน
bulletระดับเด็กเล็ก 2 ปี 9 เดือน - 5 ปี
bulletระดับห้องเตรียมความพร้อม 5 ปี - 8 ปี
bulletระดับห้องพร้อมเรียนรู้ 9 - 12 ปี
bulletระดับห้องสู่โลกกว้าง 13 ปีขึ้นไป
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
dot
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
dot
bulletแบบคัดกรองของกระทรวง
bulletคป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
bulletใบสมัครหน่วยบริการ
bulletใบสมัครเป็นผู้ให้บริการ
dot
นานาสาระ
dot
bulletความบกพร่องทางการเห็น
bulletความบกพร่องทางการได้ยิน
bulletความบกพร่องทางสติปัญญา
bulletความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
bulletความบกพร่องทางการพูดและภาษา
bulletความบกพร่องทางการเรียนรู้
bulletความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
bulletบุคคลออทิสติก
bulletพิการซ้อน
dot
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
dot
bulletกายภาพบำบัด
bulletกิจกรรมบำบัด
bulletพลศึกษา
bulletกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bulletศิลปะเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletดนตรีเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletการฝึกพูดโดยครู
dot
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
dot
bulletส่วนกลาง
bulletเขตการศึกษา 1
bulletเขตการศึกษา 2
bulletเขตการศึกษา 3
bulletเขตการศึกษา 4
bulletเขตการศึกษา 6
bulletเขตการศึกษา 7
bulletเขตการศึกษา 8
bulletเขตการศึกษา 9
bulletเขตการศึกษา 10
bulletเขตการศึกษา 11
bulletเขตการศึกษา 12
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คุรุสภา
dot
ปฎิทินกิจกรรม
dot
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในการมารับบริการ