ReadyPlanet.com
dot dot
ประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนักงานราชการรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำงวด 12 ประจำปี 2563article
วันที่ 09/10/2020   13:35:37
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำงวด 11 ประจำปี 2563article
วันที่ 09/10/2020   08:33:56
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำงวด 10 ประจำปี 2563article
วันที่ 09/10/2020   08:30:24
ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนออนไลน์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕article
วันที่ 20/08/2020   15:11:04
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำงวด 9 ประจำปี 2563 article
วันที่ 13/07/2020   16:01:27
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำงวด 8 ประจำปี 2563article
วันที่ 25/06/2020   17:37:07
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำงวด 7 ประจำปี 2563article
วันที่ 25/06/2020   17:35:18
ช่องทางการติดตาม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีarticle
วันที่ 20/04/2020   13:21:58
ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวปากที่ส่งผลต่อความสามารถในการรับประทานอาหาร ส าหรับนักเรียนสมองพิการ article
วันที่ 19/04/2020   13:54:12
🔈📍ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเพิ่มเติมรูปแบบการรับสมัครนักเรียนพิการทุกประเภท เข้ารับบริการตลอดปีการศึกษาarticle
วันที่ 16/04/2020   18:19:13
ก่อนหน้า123456ถัดไป
[Go to top]bulletหน่วยบริการ
bulletหน่วยบริการอู่ทอง
bulletหน่วยบริการสองพี่น้อง
bulletหน่วยบริการด่านช้าง
bulletหน่วยบริการหนองหญ้าไซ
dot
รูปแบบการให้บริการ
dot
bulletระดับห้องระยะแรกเริ่ม แรกเกิด - 2 ปี 8 เดือน
bulletระดับเด็กเล็ก 2 ปี 9 เดือน - 5 ปี
bulletระดับห้องเตรียมความพร้อม 5 ปี - 8 ปี
bulletระดับห้องพร้อมเรียนรู้ 9 - 12 ปี
bulletระดับห้องสู่โลกกว้าง 13 ปีขึ้นไป
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
dot
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
dot
bulletแบบคัดกรองของกระทรวง
bulletคป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
bulletใบสมัครหน่วยบริการ
bulletใบสมัครเป็นผู้ให้บริการ
dot
นานาสาระ
dot
bulletความบกพร่องทางการเห็น
bulletความบกพร่องทางการได้ยิน
bulletความบกพร่องทางสติปัญญา
bulletความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
bulletความบกพร่องทางการพูดและภาษา
bulletความบกพร่องทางการเรียนรู้
bulletความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
bulletบุคคลออทิสติก
bulletพิการซ้อน
dot
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
dot
bulletกายภาพบำบัด
bulletกิจกรรมบำบัด
bulletพลศึกษา
bulletกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bulletศิลปะเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletดนตรีเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletการฝึกพูดโดยครู
dot
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
dot
bulletส่วนกลาง
bulletเขตการศึกษา 1
bulletเขตการศึกษา 2
bulletเขตการศึกษา 3
bulletเขตการศึกษา 4
bulletเขตการศึกษา 6
bulletเขตการศึกษา 7
bulletเขตการศึกษา 8
bulletเขตการศึกษา 9
bulletเขตการศึกษา 10
bulletเขตการศึกษา 11
bulletเขตการศึกษา 12
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คุรุสภา
dot
ปฎิทินกิจกรรม
dot
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในการมารับบริการ