ReadyPlanet.com
dot dot
ประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนักงานราชการกำหนดการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู้ผู้สอน จำนวน 1 ตำแหน่งarticle
วันที่ 03/12/2019   09:18:47
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปarticle
วันที่ 11/10/2019   12:43:58
🔈ประกาศจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 ตำแหน่ง ในกลุ่มวิชาเอกกิจกรรมบำบัดarticle
วันที่ 18/09/2019   08:23:05
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา5 จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562article
วันที่ 30/08/2019   12:01:06
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)article
วันที่ 23/07/2019   14:45:58
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการออกก้าลังกายในน้าเพื่อพัฒนาความสามารถในการทรงตัว ส้าหรับนักเรียนสมองพิการ อายุ 3 – 5 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีarticle
วันที่ 23/07/2019   14:46:16
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการarticle
วันที่ 28/09/2018   17:47:33

 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปarticle
วันที่ 28/09/2018   17:48:20

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561article
วันที่ 28/09/2018   17:47:06
ประกาศการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มarticle
วันที่ 20/09/2018   13:04:16

 ประกาศการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

[Go to top]bulletหน่วยบริการ
bulletหน่วยบริการอู่ทอง
bulletหน่วยบริการสองพี่น้อง
bulletหน่วยบริการด่านช้าง
bulletหน่วยบริการหนองหญ้าไซ
dot
รูปแบบการให้บริการ
dot
bulletระดับห้องระยะแรกเริ่ม แรกเกิด - 2 ปี 8 เดือน
bulletระดับเด็กเล็ก 2 ปี 9 เดือน - 5 ปี
bulletระดับห้องเตรียมความพร้อม 5 ปี - 8 ปี
bulletระดับห้องพร้อมเรียนรู้ 9 - 12 ปี
bulletระดับห้องสู่โลกกว้าง 13 ปีขึ้นไป
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
dot
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
dot
bulletแบบคัดกรองของกระทรวง
bulletคป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
bulletใบสมัครหน่วยบริการ
bulletใบสมัครเป็นผู้ให้บริการ
dot
นานาสาระ
dot
bulletความบกพร่องทางการเห็น
bulletความบกพร่องทางการได้ยิน
bulletความบกพร่องทางสติปัญญา
bulletความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
bulletความบกพร่องทางการพูดและภาษา
bulletความบกพร่องทางการเรียนรู้
bulletความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
bulletบุคคลออทิสติก
bulletพิการซ้อน
dot
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
dot
bulletกายภาพบำบัด
bulletกิจกรรมบำบัด
bulletพลศึกษา
bulletกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bulletศิลปะเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletดนตรีเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletการฝึกพูดโดยครู
dot
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
dot
bulletส่วนกลาง
bulletเขตการศึกษา 1
bulletเขตการศึกษา 2
bulletเขตการศึกษา 3
bulletเขตการศึกษา 4
bulletเขตการศึกษา 6
bulletเขตการศึกษา 7
bulletเขตการศึกษา 8
bulletเขตการศึกษา 9
bulletเขตการศึกษา 10
bulletเขตการศึกษา 11
bulletเขตการศึกษา 12
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คุรุสภา
dot
ปฎิทินกิจกรรม
dot
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในการมารับบริการ