ReadyPlanet.com
dot dot
ประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนักงานราชการประการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการarticle
วันที่ 28/11/2017   21:25:48
ผลของการใช้การชี้แนะด้วยรูปภาพร่วมกับการเสริมแรงที่เป็นกิจกรรม เพื่อเพิ่ม พฤติกรรมการคงช่วงความสนใจของเด็กสมองพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศ ณ วันที่ 28 มิย 2560article
วันที่ 06/07/2017   15:25:32

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการarticle
วันที่ 30/12/2015   14:37:23
การประชุมสัมมนาเพื่อขยายผลพัฒนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ วันที่ 20-21มิ.ย.2558article
วันที่ 21/07/2015   13:22:15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558article
วันที่ 03/04/2015   17:31:13
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลIEParticle
วันที่ 23/07/2015   22:15:38
ประกาศจากงานสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาประกาศจากงานสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาarticle
วันที่ 22/02/2013   15:06:37
ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practicearticle
วันที่ 06/11/2014   16:41:23
11111
วันที่ 20/04/2020   12:59:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ
วันที่ 26/01/2018   15:14:41
[Go to top]bulletหน่วยบริการ
bulletหน่วยบริการอู่ทอง
bulletหน่วยบริการสองพี่น้อง
bulletหน่วยบริการด่านช้าง
bulletหน่วยบริการหนองหญ้าไซ
dot
รูปแบบการให้บริการ
dot
bulletระดับห้องระยะแรกเริ่ม แรกเกิด - 2 ปี 8 เดือน
bulletระดับเด็กเล็ก 2 ปี 9 เดือน - 5 ปี
bulletระดับห้องเตรียมความพร้อม 5 ปี - 8 ปี
bulletระดับห้องพร้อมเรียนรู้ 9 - 12 ปี
bulletระดับห้องสู่โลกกว้าง 13 ปีขึ้นไป
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
dot
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
dot
bulletแบบคัดกรองของกระทรวง
bulletคป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
bulletใบสมัครหน่วยบริการ
bulletใบสมัครเป็นผู้ให้บริการ
dot
นานาสาระ
dot
bulletความบกพร่องทางการเห็น
bulletความบกพร่องทางการได้ยิน
bulletความบกพร่องทางสติปัญญา
bulletความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
bulletความบกพร่องทางการพูดและภาษา
bulletความบกพร่องทางการเรียนรู้
bulletความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
bulletบุคคลออทิสติก
bulletพิการซ้อน
dot
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
dot
bulletกายภาพบำบัด
bulletกิจกรรมบำบัด
bulletพลศึกษา
bulletกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bulletศิลปะเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletดนตรีเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletการฝึกพูดโดยครู
dot
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
dot
bulletส่วนกลาง
bulletเขตการศึกษา 1
bulletเขตการศึกษา 2
bulletเขตการศึกษา 3
bulletเขตการศึกษา 4
bulletเขตการศึกษา 6
bulletเขตการศึกษา 7
bulletเขตการศึกษา 8
bulletเขตการศึกษา 9
bulletเขตการศึกษา 10
bulletเขตการศึกษา 11
bulletเขตการศึกษา 12
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คุรุสภา
dot
ปฎิทินกิจกรรม
dot
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในการมารับบริการ